ธวัชชัย ชยาวนิช
Thawatchai Chayawanich

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กรรมการนโยบายและแผนพลังงาน มจธ.
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มจธ. (บางมด)


สถานที่ทำงานและการติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Line ID : Lovebangmod
E-Mail : Thawatchai.Cha@mail.kmutt.ac.th

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่สนใจ

1. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy Conservation)
2. ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า (Electrical Safety)
3.IoT-Based Electrical Measurements
4. การจัดการพลังงาน (Energy Management)


  
     


ประสบการณ์

1. สอน วิจัย ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามากกว่า 25 ปี

2. วิทยากรหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

3. เขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารด้านอุตสาหกรรม ประมาณ 10 ปี

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

5. ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง มจธ.

6. คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน (2550) สภากาชาดไทย

7. คณะกรรมการพิจารณาโรงงานดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน (2549-2550) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

8. คณะกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานหลอดฟลูออเรสเซนต์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2309-2549
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

9. คณะกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานหลอดฟลูออเรสเซนต์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2310-2549
  หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

10. หัวหน้าโครงการ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ"
  หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( ปีงบประมาณ 2553 )

11. คณะทำงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน (2554) สวทช.

12. หัวหน้าโครงการ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ"
  หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( ปีงบประมาณ 2554 )

13. คณะทำงานกองบรรณาธิการวารสาร "ไฟฟ้าสาร" ประจำปี พ.ศ. 2554-2556
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท. )

วารสารระดับประเทศ

1. สุวิทย์ สงวนงาม และธวัชชัย ชยาวนิช, 2539, "โปรแกรมประกอบการศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง",
   วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, หน้า 145-158

2. ธวัชชัย ชยาวนิช, เอก ไชยสวัสดิ์, หริส สูตะบุตร และไพบูลย์ หังสพฤกษ์, 2539, "ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก ตอนที่ 1", วิศวกรรมสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 49, เล่มที่ 12, หน้า 55-60.

3. ธวัชชัย ชยาวนิช, เอก ไชยสวัสดิ์, หริส สูตะบุตร และไพบูลย์ หังสพฤกษ์, 2539, "ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก ตอนที่ 2", วิศวกรรมสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 50, เล่มที่ 2, หน้า 42-48.

4. ธวัชชัย ชยาวนิช, "ทำไมเครื่องวัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็น True RMS ตอนที่ 1", 2551, ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 63-71.

5. ธวัชชัย ชยาวนิช, "ทำไมเครื่องวัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็น True RMS ตอนที่ 2", 2551, ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 30-44.

6. ธวัชชัย ชยาวนิช, "รู้รักษ์พลังงาน", 2554 , ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 64-68.

7. ธวัชชัย ชยาวนิช, "วิเคราะห์โครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการ", 2554 , ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฏาคม-สิงหาคม, หน้า 62-65.

8. ธวัชชัย ชยาวนิช, "การคิดค่าไฟฟ้าของสถานประกอบการ", 2554 , ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กันยายน-ตุลาคม, หน้า 72-74.

9. ธวัชชัย ชยาวนิช, "การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบอัดอากาศ (ภาคปฏิบัติ)", 2555 , ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 76-82.

10. ธวัชชัย ชยาวนิช, "Maximum Demand กับความเข้าใจที่ถูกต้อง", 2556 , ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 73-81.

11. ธวัชชัย ชยาวนิช, "ประสบการณ์ตรวจวัดการใช้พลังงานของลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์พลังงาน", 2556 , ไฟฟ้าสาร
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 75-78.

12. สืบศักดิ์ สุขแสงพนมรุ้ง ชญานนท์ เจ๊ะเต๊ะ ชิษณุพงศ์ ฉัตรคุณเสถียร และธวัชชัย ชยาวนิช, 2564
   "การตรวจวัดค่าประสิทธิผลของกำลังไฟฟ้าปรากฏในระบบไฟฟ้าในกรณีระบบโหลดไม่เป็นเชิงเส้นและไม่สมดุล", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 83-96.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

1. สุชาดา ไชยสวัสดิ์, อุทัย ฉันทวิทย์, ธวัชชัย ชยาวนิช, สาโรช บุญกิจสมบัติ, โสฬส สุวรรณยืน และ เพ็ญประภา บัวลอย, 2548,
   "การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี",
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 292.

2. ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "การพัฒนาระบบควบคุมพัดลมแบบพัซซี่เพื่อความสบายสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย",
   การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544,
   17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี

3. ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "การออกแบบรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น",
   การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544,
   17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี

4. ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "โคมไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีระบบติดตามความเข้มแสงสูงสุด",
   การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544,
   17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี

5. ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "ระบบควบคุมตารางเวลาการทำงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
   กรณีศึกษา : การควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศในอาคารเรียนรวม",
   การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544,
   17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี

6. ธวัชชัย ชยาวนิช, เอก ไชยสวัสดิ์, หริส สูตะบุตร และไพบูลย์ หังสพฤกษ์, 2540,
   "การศึกษาระบบควบคุมแบบฟัซซี่โดยการทดลองสำหรับระบบควบคุมภาวะอากาศการอบแห้งแบบชั้นเมล็ดพืชอยู่กับที่",
   การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35, 3-5 กุมภาพันธ์ 2540, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 428-436

7. ประเสริฐ สินน้อย, เชิดชัย ประภานวรัตน์ และธวัชชัย ชยาวนิช, 2556,
   "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร",
   การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5, 2-4 เมษายน, โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

งานวิจัย

1. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ "การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย (2550)"
   กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน โดยมี ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

2. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ "ศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานในพัดลมในเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type (2550)"
   กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน โดยมี รศ.วารุณี เตีย เป็นหัวหน้าโครงการ

3. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ "การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าในอาคารของรัฐ" ทุนวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

4. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ "การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์ เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง (2551) "
   ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ

5. ผู้รับทุนวิจัย "การศึกษาคุณสมบัติการทะลุผ่านของแสงด้านความร้อนและความส่องสว่าง ของกระจกติดฟิลม์กรองแสง 3M ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (2541) "
   ทุนวิจัย บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

6. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ "การศึกษาความมั่นคงทางไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าในโรงงาน"

7. ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ "โครงการการวิจัยอายุการใช้งานของ 750V Power Cable และ 600V Control Cable"
   ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. )

ประสบการณ์ด้านการสอน การรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย และเป็นผู้เชี่ยวชาญ

1. อาจารย์พิเศษวิชา Electrical Energy Management (ระดับปริญญาโท) สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
   คณะพลังงานและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "Electrical Save Cost and Safety"
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. วิทยากรบรรยายหลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
   จัดโดย ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปราจีนบุรี)

4. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในระบบส่องสว่าง"
   จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. วิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต กทม.
   เรื่อง "เทคนิคการลดการใช้พลังงานในโรงเรียน" จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. วิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางเบื้องต้นในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
   จัดโดย Reed Tradex 1-4 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา

7. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การบริหารและการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร"
   บรรยายให้กับบุคลากรของ บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

8. วิทยากร หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Problem-Based Learning ณ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ
   บริหารโครงการโดย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9. วิทยากร "การสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ"
   หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   บริหารโครงการโดย En Con Lab คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10. วิทยากรบรรยาย "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม"
   โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 2549 (พพ.)
   บริหารโครงการโดย En Con Lab คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11. ผู้เชี่ยวชาญโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโรงงานควบคุม ปี 2549 (พพ.)
   บริหารโครงการโดย En Con Lab คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Electrical Safety" (2549) บรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   จัดโดย EESH ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารและหน่วยงาน" (2549)
   บรรยายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคนิคการจัดการพลังงานและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" (2550)
   หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   บริหารโครงการโดย บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำกัด

15. วิทยากรบรรยายเรื่อง "อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า และการสำรวจไฟฟ้าเบื้องต้น"
   จัดโดย Reed Tradex 21-24 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา

16. วิทยากรบรรยาย "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม"
   โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 2550 (พพ.)
   บริหารโครงการโดย En Con Lab คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17. วิทยากรบรรยาย "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม"
   โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 2550 (พพ.)
   บริหารโครงการโดย มหาวิทยาลัยรังสิต

18. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ" (2550)
   หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   บริหารโครงการโดย บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จำกัด

19. วิทยากรในโครงการ "การรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน" (2550) สภากาชาดไทย
   บรรยายให้กับผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ จ.มหาสารคาม จ.เชียงราย และ จ.ยโสธร

20. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน" (2550)
   บรรยายให้กับผู้นำชุมชนเขตสาทร จัดโดยสำนักงานเขตสาทร กทม.

21. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงเรียกว่าอนุรักษ์พลังงาน" (2550)
   บรรยายให้กับบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

22. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างอนุรักษ์พลังงาน" (2550)
   บรรยายให้กับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

23. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน" (2550)
   บรรยายให้กับผู้บริหารพื้นที่เขตการศึกษา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังน้ำดื่มในโรงเรียน
   จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

24. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Electrical Hazard (2550)" หนึ่งในหัวข้อบรรยายโครงการพัฒนาความพร้อมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ก่อนเข้าทำงาน)
   ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2551 สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา

25. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "อันตรายจากไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกัน และสายดิน" (ม.ค. - ก.พ. 2551)
   โครงการการเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
   จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

26. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ทฤษฎี การตรวจวัด และกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสำเร็จสำหรับอาคารธุรกิจ (ด้านระบบไฟฟ้า)" (ม.ค. 2551)
   หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ. )
   บริหารโครงการโดย บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด

27. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "นโยบายและมาตรการในการประหยัดพลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก" (มี.ค. 2551)
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ของศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
   ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์

28. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Electrical Hazard (2551)" หนึ่งในหัวข้อบรรยายโครงการพัฒนาความพร้อมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( ก่อนเข้าทำงาน )
   ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551 สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา

29. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมพลาสติก (HK & PI & MC) " (ส.ค. 2551)
   หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   บริหารโครงการโดย บริษัท ไดเร็กชั่น แพลน จำกัด

30. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและการป้องกัน" (ก.ย. 2551)
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่บุคลากรสำนักบริหาร สภากาชาดไทย

31. วิทยากรบรรยาย "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม" (ก.ย. 2551)
   โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม 2551 (พพ.) กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล
   บริหารโครงการโดย En Con Lab คณะพลังงานและวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

32. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้คุณค่า และการหามาตรการอย่างถูกวิธี" (ต.ค. 2551)
   ณ อาคารสัมมนา SSI - หินกอง บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

33. ผู้เชี่ยวชาญโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 2551 (พพ.) โรงงานกลุ่ม SME ภาคกลางตอนบน
   บริหารโครงการโดย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ดีไซน์ คอนเซปท์ จำกัด (EDCO)

34. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม" (ต.ค. 2551)
   ณ ห้องประชุมอัญชลี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
   บริหารโครงการโดย CMP United Business Media

35. ผู้เชี่ยวชาญโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 2551 (พพ.) กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล
   บริหารโครงการโดย En Con Lab คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

36. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน"
   การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ" (2551 - 2552)
   หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
   บริหารโครงการโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

37. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Electrical Hazard (มี.ค. 2552)" หนึ่งในหัวข้อบรรยายโครงการพัฒนาความพร้อมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ( ก่อนเข้าทำงาน )
   ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา

38. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม" (มี.ค. 2552)
   ณ ห้องประชุม A325 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
   บริหารโครงการโดย CMP United Business Media

39. วิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการเพื่อลดค่าไฟฟ้าภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ ( How to Cut Your Electricity Cost Down )"
   Renewable Energy Asia 2009 จัดโดย CMP Media 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา

40. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบไฟฟ้าในอาคาร" การฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(อาคาร)
   20 กรกฎาคม 2552 หลักสูตรของกองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   ดำเนินงานโดย คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

41. วิทยากรบรรยายเรื่อง "พื้นฐานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงงาน" (ก.ค. 2552)
   การฝึกอบรมฝ่ายวิศวกรรม McQuay Siam Co.,Ltd.

42. วิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการลดค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ" (ส.ค. 2552)
   การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “รวมพลังพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน”
   ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
   จัดโดย กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ 13 สมาคมวิชาชีพ

43. วิทยากรบรรยายเรื่อง "เพิ่มผลประกอบการให้ธุรกิจ ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน" (ก.ย. 2552)
   การสัมมนาเรื่อง “The Galaxy of Efficient Power” ณ โรงแรม แกรนด์มิลเลนเนี่ยม
   โดย American Power Conversion ( APC ) Corp. และ IT Enterprise

44. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมธนารักษ์"
   28-30 ก.ย. 2552 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวน์เวอร์

45. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Electrical Hazard" โครงการพัฒนาความพร้อมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ก่อนเข้าทำงาน)
   ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา

46. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
   หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   บริหารโครงการโดย มหาวิทยาลัยรังสิต

47. วิทยากรบรรยายพิเศษ "แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร"
   ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ( โรงงานสำโรง )
   การจัดฝึกอบรมร่วมกับ EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

48. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ" และ "การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต"
   การสัมมนาเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
   ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมระยอง ออคิด จ. ระยอง จัดโดย UBM Asia (Thailand)

49. วิทยากรและหัวหน้าโครงการ "โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกหลักสูตรด้านความปลอดภัย"
   การฝึกอบรมระยะสั้น ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.
   ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. และวัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กทม.

50. วิทยากรและหัวหน้าโครงการ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ"
   หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( ปีงบประมาณ 2553 )

51. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม และปฏิบัติการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเบื้องต้น"
   Thai Union Frozen Products PCL

52. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน"
   หัวข้ออบรมในงานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย ( Energy Saving Seminar )
   งานแสดงเทคโนโลยี Renewable Energy Asia 2010 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2553

53. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร"
   หัวข้ออบรมในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร)
   การฝึกอบรม PRE อาวุโส ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   บริหารโครงการโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ( ECCT )

54. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า ( An Engineering Approach ) ”
   หัวข้ออบรมในงานสัมมนาการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า และ Software Measuring Center
   โดย Integration Measurement Solution ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

55. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
   ณ ห้องประชุม A325 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
   บริหารโครงการโดย CMP United Business Media

56. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร"
   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

57. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
   งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 - ENERGY SAVING, CONSTRUCTION ’11
   ณ ห้องประชุม MR 224-225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

58. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเครื่อง K-ATM"
   การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
   ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

59. วิทยากรและหัวหน้าโครงการ "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ"
   หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( ปีงบประมาณ 2554 )

60. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย"
   การประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2554
   โดยความร่วมมือของ คณะทำงานความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงเรียน สวทช.

61. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การตรวจวัดเพื่อจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน"
   ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง
   บริหารโครงการโดย CMP United Business Media

62. วิทยากรและผู้จัดอบรม การฝึกอบรมในงาน ( On The Job Training ) ด้านความปลอดภัย
   สำหรับบุคลากรสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

63. วิทยากรด้านความปลอดภัย ( ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ) หลักสูตร "การตรวจสถานที่เกิดเหตุระบบทีมขั้นสูง"
   หัวข้อ "ระบบไฟฟ้าภายในบ้านกับการเกิดเพลิงไหม้" และ "การเกิดเพลิงไหม้จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า"
   โดย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

64. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม"
   งานแสดงเทคโนโลยี Renewable Energy Asia 2011 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
   บริหารโครงการโดย CMP United Business Media

65. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย" โครงการพัฒนาความพร้อมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ก่อนเข้าทำงาน)
   ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา

66. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
   โดย Integration Measurement Solution ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

67. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “Energy Conservation for Industry”
   Grundfos Industrial Solution Seminar
   at Centara Grand at Central World Bangkok

68. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวคิดโครงสร้างค่าไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
   งานสัมมนา Integrated Energy Management for Increased Availability and Efficiency ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ( อยุธยา )
   โดย APC ( Schneider Electric ) และ Windows IT Pro

69. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน”
   และวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
   บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด

70. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “พื้นฐานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงงาน”
   บริษัท พานาโซนิค ( ประเทศไทย ) จำกัด

71. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ( An Engineering Approach )”
   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด ( มหาชน )

72. วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม"
   การสัมมนาทางวิชาการในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการหลังน้ำท่วม
   โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ( GIZ )
   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท. ) และสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
   ณ ห้องเซฟไฟร์ 4-5 อาคารอิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

73. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงประหยัด ?”
   งานมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ของกระทรวงพลังงาน
   ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
   ดำเนินการจัดงาน โดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

74. วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า”
   งานสัมมนาพิเศษ “หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
   ณ ห้องสัมมนา โชติกา โรงแรมเซ็ลทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร
   ดำเนินการจัดงาน โดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

75. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "จิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีสวนร่วม"
   การฝึกอบรมภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
   ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักงาน กสทช.
   ดำเนินการจัดงานโดย บริษัท เอ็นเนอยี่ แอสเซท พลัส จํากัด

76. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การคิดค่าไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน สำหรับ SMEs"
   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
   ณ ห้องนครอินทร์ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

77. วิทยากรบรรยายเชิงสาธิต Save Cost and Safety ( หลักสูตร 2 วัน )
   โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

78. วิทยากรบรรยายเรื่อง "รู้จักค่าไฟใหม่และวิธีลดค่าไฟฟ้า" และ "Save cost and safety for SMEs"
   งานสัมมนา การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   งาน Renewable Energy Asia 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

79. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร"
   หัวข้ออบรมในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร)
   การฝึกอบรม PRE อาวุโส ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   บริหารโครงการโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ( ECCT )

80. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ"
   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ มจธ.
   วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

81. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย"
   โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
   ในการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่ 33
   วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 ณ โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ

82. วิทยากรบรรยายเรื่อง "อัตราค่าไฟฟ้าและตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าของสถานประกอบการ" และ
   "การสํารวจระบบไฟฟ้าของสถานประกอบการเพื่อความประหยัดและปลอดภัย"
   การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   5-8 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

83. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
   ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
   เขตภาคเหนือ 60 โรงเรียน วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
   เขตภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ 59 โรงเรียน วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ. ปทุมธานี
   เขตภาคตะวันตกและภาคใต้ 59 โรงเรียน วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

84. วิทยากรบรรยายเรื่อง "กรณีอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า
   การสัมมนาวิชาการ เรื่อง อุตสาหกรรมปลอดภัย ก้าวไกลสู่ AEC
   โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   29 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

85. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์"
   1 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

86. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม"
   19 สิงหาคม 2556 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน

87. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย" สำหรับนักศึกษาพยาบาล
   2 กันยายน 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

88. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร KOBELCO"
   16 มกราคม 2557 ณ โรงงานตาสิทธิ์ และโรงงานปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

89. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรมติชน"
   29 มกราคม 2557 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

90. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจสอบการใช้พลังงาน (An Engineering Approach)"
   ณ ห้องสัมมนา บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำเนินการจัดอบรมโดย TUV NORD (Thailand) Ltd.

91. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอ่านแบบไฟฟ้า การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า พื้นฐานความปลอดภัยจากไฟฟ้าและSafety Audit เบื้องต้น"
   การอบรมในหลักสูตร Basic Electrical System and Safety for Service and Maintenance สำหรับ SCG Paper
   14-22 พฤษภาคม 2557 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

92. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการจัดการพลังงาน"
   งานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   4 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

93. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์"
   21 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

94. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การคิดค่าไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานสำหรับประชาชน"
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
   23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

95. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
   25 กรกฎาคม 2557 ณ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

96. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรแทปไลน์"
   4 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (คลังน้ำมันสระบุรี)

97. วิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มจธ."
   21 สิงหาคม 2557 โดย ศูนย์ EESH ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการทดสอบ มจธ.

98. วิทยากร On-Site Training เรื่อง "Basic Electrical System and Safety Audit for Operation"
   24-26 กันยายน 2557 ณ โรงงาน SCG Paper บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

99. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร"
   หัวข้ออบรมในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร)
   การฝึกอบรม PRE อาวุโส ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   บริหารโครงการโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ( ECCT )

100. วิทยากร On-Site Training เรื่อง "Basic Electrical System and Safety for Operation"
   รุ่นที่ 1 10-11 มี.ค. / รุ่นที่ 2 17-18 มี.ค. / รุ่นที่ 3 24-25 มี.ค. 2558 ณ โรงงาน SCG Paper บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

101. วิทยากรบรรยายเรื่อง "Save Cost and Safety for SMEs"
   โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   24-25 เมษายน 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   บริหารโครงการโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

102. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
   การสัมมนา Energy Saving for Thai Industry เพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดย บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
   8 พฤษภาคม 2558 ณ โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม2 กรุงเทพฯ

103. วิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรม "การระดมสมองเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรแทปไลน์"
   15 พฤษภาคม 2558 ณ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (คลังน้ำมันสระบุรี)

104. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและการสร้างตัวชี้วัดที่ถูกต้อง"
   งานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   3 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

105. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบจัดการพลังงานสำหรับองค์กรของเรา : บทเรียนนอกตำรา"
   งานสัมมนาทางวิชาการ "การอนุรักษ์พลังงานอย่างชาญฉลาด"
   4 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
   โดย คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

106. วิทยากรบรรยาย On-Site Training เรื่อง "วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงาน"
   9 มิถุนายน 2558 ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

107. วิทยากรบรรยาย On-Site Training เรื่อง "การตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานและเครื่องฉีดพลาสติก"
   8 กรกฎาคม 2558 ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

108. วิทยากรบรรยาย On-Site Training โครงการ"การพัฒนาบุคลากรเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว"
   ประกอบด้วยหลักสูตร "การวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม" "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม"
   และ "ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง"
   21-23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ

109. วิทยากรบรรยาย On-Site Training เรื่อง "การตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานเพื่อพิจารณาหาค่า SEC ของกระบวนการพิมพ์สี"
   5 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

110. วิทยากรบรรยายเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า"
   หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มจธ.
   20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

111. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
   งานสัมมนา Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership
   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
   21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี

112. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร"
   หัวข้ออบรมในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร)
   การฝึกอบรม PRE อาวุโส ปีงบประมาณ 2558 ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   บริหารโครงการโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ( ECCT )

113. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรแทปไลน์"
   25 สิงหาคม และ 7 กันยายน 2558 ณ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (คลังน้ำมันลำลูกกา)

114. วิทยากรบรรยาย On-Site Training เรื่อง "Energy Audit : การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต"
   9 กันยายน 2558 ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

115. วิทยากรบรรยายเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ( ภาค Safety Audit )" และ "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ( ภาค Energy Audit )"
   17 กันยายน 2558 งานแสดงสินค้า Wire & Tube Southeast ASIA 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

116. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและความเข้าใจที่ถูกต้อง" "ใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัด" และ "อัคคีภัยจัดการได้"
   การสัมมนาความปลอดภัยและประหยัดพลังงานสำหรับบุคคลทั่วไป โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
   22 กันยายน 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี
   งาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

117. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"
   18 พฤศจิกายน 2558 ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

118. วิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า"
   การอบรมหลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน
   โครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
   19 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

119. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า"
   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานปี 2559 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ริช จ.นนทบุรี

120. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและการสร้างตัวชี้วัดที่ถูกต้อง"
   งานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

121. วิทยากรบรรยายเรื่อง " การพัฒนาระบบจัดการพลังงานสำหรับองค์กร : บทเรียนนอกตำรา"
   งานสัมมนาทางวิชาการ "การประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน"
   2 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
   โดย คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

122. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจสอบสภาวะความปลอดภัยในโรงงาน"
   การสัมมนาความปลอดภัยในโรงงาน โครงการส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
   โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

123. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
   การสัมมนาผู้ใช้ไฟธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559
   โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
   วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

124. วิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในโรงงาน"
   การสัมมนา "New World of Energy and Services" ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
   วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

125. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
   งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 32
   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
   19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ. ชลบุรี

126. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงานและบ้านพักอาศัย”
   26 กันยายน 2559 ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

127. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า การจัดการพลังงาน และแนวคิดพื้นฐานในการตรวจวิเคราะห์"
   และ "Harmonics กับการวัดแบบ True RMS และค่า Power Factor ในระบบไฟฟ้ากำลัง"
   งานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

128. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
   งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560
   โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ( ภาคกลาง ) จังหวัดนครปฐม
   2 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

129. วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง Basic Wiring for Motor Control"
   9-10 มีนาคม 2561 ณ บริษัท มารีนโกล์ด โปรดักซ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร

130. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนา IoT เพื่อการตรวจเฝ้าระบบ"
   งานสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมไทย (Energy Saving Seminar for Thai Industries)
   6 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

131. วิทยากรบรรยายเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" , "การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า" และ "การติดตั้งระบบสายดิน"
   การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
   วันที่ 3 , 17 และ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

132. วิทยากรการฝึกอบรมภายใน เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" และ "การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
   วันที่ 24 และ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

133. วิทยากรบรรยายเรื่อง เรื่อง "การบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างประเภท LED"
   งานสัมมนาทางวิชาการ การอนุรักษ์พลังงานด้านแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในโรงงานอุตสาหกรรม
   โดย บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

134. วิทยากรบรรยายเรื่อง เรื่อง "การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าและการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม"
   วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท นวนคร จำกัด ( มหาชน )
   โดย KX Consulting Enterprise Co., Ltd. (KCE)

135. วิทยากรบรรยายเรื่อง เรื่อง “การจัดการด้านพลังงานและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมระดับ SMEs”
   วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา Energy Saving EH104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
   โดย UBM ASIA (THAILAND) CO., LTD.

136. วิทยากรบรรยายเรื่อง เรื่อง "การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าและการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม"
   วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง x 11.4 ชั้น 11 อาคารเคเอ็กซ์ (KX knowledge exchange) BTS กรุงธนบุรี
   โดย KX Consulting Enterprise Co., Ltd. (KCE)

137. วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง เรื่อง "การประเมินศักยภาพการใช้พลังงานตามกฎหมาย"
   และ "การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (Energy Conservation Awareness)"
   ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
   จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

138. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการพลังงานโดยการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน" และ "เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน"
   "เทคนิควิธีการในการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน"
   วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา
   งานสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน"
   จัดโดย Green World Media (Thailand) Co., Ltd.

139. วิทยากรบรรยายเรื่อง "พื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดนอกตำราเรียน ( ช่างไฟฟ้าควรรู้ )"
   วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด
   นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร

140. วิทยากรบรรยายเรื่อง "การอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร"
   หัวข้ออบรมในหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้าอาคาร) ปี 2566
   การฝึกอบรม PRE อาวุโส ของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   บริหารโครงการโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ( ECCT )


    

ตำรา เอกสารฝึกอบรม และเอกสารประกอบการบรรยาย

1. Easy PSpice for Windows , 1999, Pearson Education Indochina ltd.
2. Design A Transformer
3. True RMS Measurement
4. Electrical Energy Conservation and Management
5. Basic Electrical Safety
6. การอนุรักษ์พลังงานในระบบส่องสว่าง
ฯลฯ
บทความเชิงวิชาชีพที่เผยแพร่ในวารสารด้านอุตสาหกรรม ของบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน )

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายดิน
2. DSP : Digital Signal Prossing กระบวนการมหัศจรรย์ เพื่อสรรสร้างสัญญาณ
3. กฎหมายกับสายดินถึงเวลาแล้วหรือยัง
4. Fuzzy Control อีกหนึ่งนวัตกรรมของการควบคุม
5. PC/PLC ผู้ปรับโฉมวงจรซีเควนซ์ ตอนที่ 1
6. PC/PLC ตอน 2 ผู้ปรับโฉมวงจรซีเควนซ์
7. PC/PLC ตอน 3 ผู้ปรับโฉมวงจรซีเควนซ์
8. PC/PLC ตอน 4 ผู้ปรับโฉมวงจรซีเควนซ์
9. TEC อุปกรณ์ระบายความร้อนแบบโซลิดสเตต
10. 1 สิงหาคมนี้ได้เวลาของสายดิน
11. ความเกี่ยวเนื่องกันของ ฮีสเตอริซิสกับฮาร์มอนิก
12. ความผิดพลาดจากการวัดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
13. คิดถึง Solar Cell
14. คุณภาพของไฟฟ้า (Power quality)
15. ทำไมจึงใช้ความสามารถของเซอร์กิตเบรคเกอร์เพียง 80 เปอร์เซ็นต์
16. เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขอเอี่ยวด้วยคน
17. แนวทางประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้ารายย่อย
18. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หน้าที่-กฎหมาย ที่ไม่ควรมองข้าม
19. ไฟฟ้ากับอัคคีภัยการหลอมละลายของลวดตัวนำและการเกิดการอาร์คไฟฟ้า
20. แมกเนติกคอนแทกเตอร์กับการควบคุมมอเตอร์
21. แมกเนติกคอนแทกเตอร์กับการควบคุมมอเตอร์ (2)
22. ไฟฟ้ากับอัคคีภัยข้อสันนิษฐานกับความเป็นจริง
23. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
24. เรื่องไม่ลับของลิเนียร์มอเตอร์
25. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย : ท่านคิดอย่างไร
26. Easy Pspice for Windows
27. PSpice for windows ขั้นตอนสำคัญสำหรับการออกแบบวงจรไฟฟ้า
28. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การวิเคราะห์เชิงซ้อน
29. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การวิเคราะห์วงจรเรียงกระแส
30. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน หมายเหตุ PSPICE
31. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การวิเคราะห์คุณลักษณ์อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
32. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดโดยการใช้พารามิเตอร์
33. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
34. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การตอบสนองชั่วขณะ (Transient Response)
35. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การวิเคราะห์ฟูเรียร์
36. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
37. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน การวิเคราะห์วงจรดิจิตอลพื้นฐาน
38. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอน ตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรไดโอด
39. การวิเคราะห์วงจรด้วยโปรแกรม Pspice for windows ตอนจบ การวิเคราะห์วงจรออปแอมป์
40. เยือนโฮมเพจ OrCAD กระชับรอย PSpice for Windows
41. บทบาทของวงจรสนับเบอร์กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
42. ผลกระทบของฮาร์มอนิกต่อเพาเวอร์แฟกเตอร์
43. วิวัฒนาการของการควบคุม
44. ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี